fbpx

Enter Keyword here..

And press enter.

Regels van de WebShop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kroeshaar.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij kroeshaar.com te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk of per email worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van kroeshaar.com gelden ook ten behoeve van eventueel door kroeshaar.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van kroeshaar.com zijn vrijblijvend. kroeshaar.com heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als kroeshaar.com uw bestelling heeft geaccepteerd. kroeshaar.com heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of per email overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland of in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders per email overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces: via Internetbankieren, Paypal of Creditcard. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van kroeshaar.com.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft kroeshaar.com het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door kroeshaar.com, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door kroeshaar.com.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed. Dat is meestal binnen 10 werkdagen, uiterlijk 30 tenzij door kroeshaar.com anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van.

4.2 Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Na verzending heeft u geen recht op schadevergoeding.

4.3 Indieneen product niet leverbaar is krijgt u melding hiervan. Bij geen response wordt uw bestelling hooguit een week later verstuurd. U wordt ook de mogelijkheid geboden te kiezen voor een tegoed bon in plaats van  een eventuele vertraging.

4.4. In het zeldzame geval dat een product ontbreekt, hoort u dat meteen te melden middels email bij de webshop. Producten kunnen met de huidige prijzen niet worden nagestuurd, maar u heeft recht op een tegoed bon ter waarde van het ontbrekende product, wanneer blijkt dat de webshop in gebreke is gebleven .

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door kroeshaar.com geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 kroeshaar.com garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst per email en gemotiveerd aan kroeshaar.com te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, biedt kroeshaar.com  een tegoedbon ter waarde van het artikel.

7.3 Elke verkoop is finaal. Het ruilen van producten is niet mogelijk. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 kroeshaar.com is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en kroeshaar.com, dan wel tussen kroeshaar.com en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van kroeshaar.com.

Artikel 9. Retourneren van een bestelling

Helaas kunnen de haarproducten om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet worden teruggezonden of worden geruild. Is het artikel beschadigd dan kun je binnen 7 dagen een klacht per email indienen met bewijs van de schade. In geval van totale schade sturen gratis nieuwe producten op. In geval van beperkte of minimale schade ontvangt u een tegoedbon.

Artikel 10. Diversen

10.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat kroeshaar.com deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

10.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met kroeshaar.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door kroeshaar.com vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

10.3 kroeshaar.com mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

10.4 Onverminderd de overige aan kroeshaar.com toekomende rechten, heeft kroeshaar.com in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit per email aan u mee te delen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact info

Ons kantoor is gevestigd te Brooklyn, NY:

1360 Fulton St, suite 401
Brooklyn, NY 11216
Tel: +1.347.422.6139
Email: info@going-natural.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *