Slecht haar Ontworteld 

Lezing 31 Mei 11:00 AM bij Boucles d'EbeneSlecht haar Ontworteld

braidlocs-mireille-liong-smTentoonstelling Slecht haar Ontworteld 

Lezing 31 Mei 11:00 AM bij Boucles d'Ebene

Documentaire The Going Natural video Diaries

BE 30 Mei - 1 Juni Parijs

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kroeshaar.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij kroeshaar.com te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk of per email worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van kroeshaar.com gelden ook ten behoeve van eventueel door kroeshaar.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van kroeshaar.com zijn vrijblijvend. kroeshaar.com heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als kroeshaar.com uw bestelling heeft geaccepteerd. kroeshaar.com heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of per email overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland of in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders per email overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van kroeshaar.com.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft kroeshaar.com het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door kroeshaar.com, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door kroeshaar.com.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed. Dat is meestal binnen 10 werkdagen, uiterlijk 30 tenzij door kroeshaar.com anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van.

4.2 Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Na verzending heeft u geen recht op schadevergoeding.

 

4.3 Indieneen product niet leverbaar is krijgt u melding hiervan. Bij geen response wordt uw bestelling hooguit een week later verstuurd. U wordt ook de mogelijkheid geboden te kiezen voor een tegoed bon in plaats van  een eventuele vertraging.

4.4. In het zeldzame geval dat een product ontbreekt, hoort u dat meteen te melden middels email bij de webshop. Producten kunnen met de huidige prijzen niet worden nagestuurd, maar u heeft recht op een tegoed bon ter waarde van het ontbrekende product, wanneer blijkt dat de webshop in gebreke is gebleven .

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door kroeshaar.com geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 kroeshaar.com garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst per email en gemotiveerd aan kroeshaar.com te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, biedt kroeshaar.com  een tegoedbon ter waarde van het artikel.

7.3 Elke verkoop is finaal. Het ruilen van producten is niet mogelijk. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 kroeshaar.com is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en kroeshaar.com, dan wel tussen kroeshaar.com en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van kroeshaar.com.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat kroeshaar.com deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met kroeshaar.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door kroeshaar.com vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 kroeshaar.com mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan kroeshaar.com toekomende rechten, heeft kroeshaar.com in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit per email aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

Braidlocs in Kroeshaar Het verzorgen en stylen van braidlocs is heel simpel. Bij deze een video om het te laten zien.
Voor de mooiste dag van je leven heb je vast al jouw droomkapsel in gedachten. Om er zeker van te zijn dat je gewenste kapsel ook de hele dag goed blijft zitten, is een goede voorbereiding een...
Bantu Knotjes Met de juiste technieken en voorbeelden krijg je met je kroeshaar spectaculaire resultaten die menig mannen- èn vrouwenhoofd doen omdraaien. De mogelijkheden zijn eindeloos waarvan we een greep uit...
Boucles 'd Ebene, de grootste haar show in Parijs Ik weet niet of jullie bekend zijn met Boucles 'd Ebene, maar het is absoluut een Must-See! De grootste kroeshaar show in Nederland met stands van haarproducten tot en met de prachtigste outfits van...
Lycintha, Junior Associate in Accounting, over Kroeshaar De foto van Lycintha Winters heeft furore gemaakt bij de afgelopen Kroeshaar Tentoonstelling. Te midden van de New Yorkse kapsels viel haar prachtig hoge Afro paardestaart op maar ook haar blik...
Vorige week ontdekte ik dat mijn boek Going Natural How to Fall in Love with Nappy Hair op nummer een staat bij Amazon.com, de grootste boeken winkel ter wereld. Uitgelaten als ik was heb ik meteen...
Whitley Mero a Natural of New York Het was tijdens het bekende BAM Dance Africa Festival van 2003, waar ik mij voor het eerst in heel mijn leven bevond in een omgeving, waar kroeshaar de norm was. Het overgrote deel van de vrouwen...
Braid Loc Updo De laatste dagen van 2014 waren al veel belovend. Op zondag 28 december ontving ik namelijk de Kuumba Award van de Sankofa Community Empowerment. Dat is een award voor creativiteit. Letterlijk staat het...
Nee tegen Verkrachting Bil Cosby, de eens onmetelijk populaire comedian/acteur, beroemd geworden door de baanbrekende Cosby Show, zwijgt in alle talen. De man die zijn eigen Zwarte mensen ervan beschuldigde te falen in de...
More inBrooklyn blog  Columns